Keti Koti Rotterdam is een jaarlijks festival dat sinds 2013 wordt georganiseerd door drie partners: 
– Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
– Keti Koti Connect
– Kabra Neti 
 
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
De stichting heeft als doel: “het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die autochtone en allochtone inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst.
In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes.” (statuten juli 2002)

De viering van Keti Koti in Rotterdam kent een lange historie. Het huidige Keti Koti Festival Rotterdam is ontstaan rondom het jaar 2013, toen het Rotterdamse slavernijmonument werd opgericht. Het festival zoals u dat sindsdien heeft leren kennen, heeft drie pijlers:
– educatie (meerdere data)
– herdenking bij het slavernijmonument (30 juni)
– viering in het Wijkpark Oude Westen/ West Kruiskade (1 juli).

De onderdelen educatie en herdenking worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT). De festivalactiviteiten in het Wijkpark en de Bigi Spikri worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van KetiKotiConnect. Deze twee partners werken samen bij de ontwikkeling en realisatie van het Keti Koti Festival als Rotterdams evenement.

Geen structurele subsidie
Voor de publieke transparantie van onze organisatie willen we hier aangeven dat noch Stichting GVGT noch KetiKotiConnect een structurele subsidie ontvangen voor de organisatie van het festival. De organisatie van het Keti Koti Festival is vrijwel geheel het werk van vrijwilligers.

De bestuurders van GVGT

  • Dhr. José Carlos Gonçalves, Voorzitter (Statutair).
  • Mw. Debbie Pope-van der Woerd, Vice-voorzitter en portefeuillehouder Communicatie en Organisatie
  • Mw. Shirley Lansdorf-Schulte, 1e Penningmeester (Statutair).
  • Mw. Joan Mertodirjo, Secretaris (Statutair)
  • Mw. Mijiza Jonas, portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid